Omladinska zadruga nove generacije

Politika privatnosti

U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane privrednih društava HEADS ADRIATIC DOO BEOGRAD, WORKFORCE HUMAN RESOURCES DOO i OMLADINSKE ZADRUGE MJOB BEOGRAD (u daljem tekstu: Rukovaoci).

 

Pregled

Ovo obaveštenje o privatnosti podataka daje odgovore na sledeća pitanja:

 • Ko su rukovaoci podataka?

 • Koju vrstu podataka o ličnosti koristimo?

 • U koje svrhe koristimo vaše lične podatke?

 • Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

 • Kada se može vršiti prenos podataka?

 • Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

 • Koje mere preduzimamo da zaštitimo vaše lične podatke?

 • Koja su vaša prava kada su u pitanju vaši lični podaci?

 • IP adrese i kolačići

 • Šta ukoliko imam neka druga pitanja?

1.      Ko su rukovaoci podataka?

Rukovaoci podataka su društva koja su organizovana i posluju prema zakonima Republike Srbije i to: HEADS ADRIATIC DOO BEOGRAD, ul. Omladinskih brigada 98, Beograd, matični broj: 20862106, WORKFORCE HUMAN RESOURCES DOO, ul. Omladinskih brigada 98, Beograd, matični broj: 21019232 i OMLADINSKA ZADRUGA MJOB BEOGRAD, ul. Omladinskih brigada 98, Beograd, matični broj: 21423041.

2.     Koju vrstu podataka o ličnosti koristimo?

Vaše lične podatke možemo prikupljati na različite načine. Možete nam neposredno obezbediti podatke o ličnosti tako što ćete nam ih Vi dotaviti lično. Takođe, nam možete dostaviti podatke o ličnosti posrednim putem (kao što su kolačići, pretraživanjem sajtova Rukovalaca, putem društvenih mreža, putem telefona ili faksa, e-maila i aplikacije za posao).

Obaveštavamo Vas da će se lični podaci sadržani u Vašem profilu i Curriculum vitae (CV) koji ste nam dostavili, obrađivati u automatizovanoj i neautomatizovanoj podršci od strane Rukovalaca.

 

Rukovaoci obrađuju sledeće kategorije podataka o ličnosti koje su prikupljeni u meri u kojoj to dozvoljava zakonodavstvo Republike Srbije:

 • Lični podaci za kontakt (ime i prezime, adresa prebivališta, adresa e-pošte, broj telefona);

 • Lični podaci kao što su pol, datum rođenja, nacionalnost ukoliko ste ih naveli u Vašem profilu ili CV-u;

 • Informacije o prethodnom radnom iskustvu, reference, preporuke i bliži podaci o prethodnim poslodavcima;

 • Informacije u vezi sa obrazovanjem, obukom i stručnim usavršavanjem. Tu spadaju vaša stručna sprema i obrazovanje, rezultati procena na kursevima ili obukama koje ste eventualno pohađali, kao i stečeni sertifikati i diplome;

 • Bilo koje druge podatke koje obezbedite (npr. propratno pismo);

 • Bilo koje druge podatke koji mogu biti neophodni u vezi sa Vašom aplikacijom (npr. znanje jezika);

 • Ako nas kontaktirate u nekim slučajevima sačuvaćemo zapis o toj koresodenciji;

 • Možemo prikupljati podatke o vašim posetama našim internet stranicama uključujući (bez ograničenja) vašu IP adresu, podatke o pretraživaču, vremenske oznake, lokacijske podatke, mrežne dnevnike i ostale komunikacijske podatke, te izvore kojima pristupate. Pomoću ovih podataka olakšaćemo Vam korišćenje naših sistema;

 • Bilo koji drugi dostavljeni podaci potrebni za radno angažovanje.

Kada počnete obavljati posao za nas, možemo obrađivati sledeće podatke:

 • Podatke o polu, državljanstvu, fotokopiju ličnih dokumenta (kada je neophodno), podatke o adresi, dokumentaciju kojom ostvarujete pravo na rad na mestima na kojima ćete raditi (vize, radne dozvole i sl);

 • Podatke u vezi obračuna i isplate zarade, kao što su podaci o bankovnom računu, socijalnom osiguranje ili broju socijalnog osiguranja, matičnom broju, poreskom broju i indentifikacione brojeve, podatke o vašoj zaradi i bonusima, kao i dobrovoljne obustave na vašoj zaradi;

 • Podatke o izdržavanim članovima porodice;

 • Podatke o evidenciji rada, vreme provedeno na projektima, podatke o treningu, promocijama;

 • Podaci o porezima.

Molimo da ne dostavljate osetljive podatke o ličnosti (npr. podatke o zdravstvenom stanju, verskoj pripadnosti, političkim uverenju i sl.) kao deo Vaše aplikacije, osim ako mi od Vas izričito ne zahtevamo da to učinite.

 

3.    U koje svrhe koristimo vase lične podatke?

Rukovaoci podatke o ličnosti obrađuju u svrhu:

 • Upravljanja  bazom podataka za zaposlenje, odnosno procesom zapošljavanja i Vašeg učešća u procesima regrutovanja, kao i drugim karijernim programima i pogodnostima;

 • procenu vaše podobnosti kao kandidata za zaposlenje i vaših kvalifikacija za zaposlenje;

 • pružanje dodatnih usluga za Vas, kao što su obuke, savetovanje za karijeru i usluge tranzicije u karijeri;

 • Izrade ponude za posao, ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, kao i ostalih oblika radnog angažovanja u skladu sa zakonom;

 • Obrade plaćanja, obračuna zarada;

 • Upravljanje odnosima klijenata i poslodavaca;

 • slanje promotivnih materijala, obaveštenja o raspoloživim položajima i drugim komunikacijama;

 • za pružanje odgovora na vaše zahteve ili pitanja;

 • upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja;

 • poštovanja zakona budući da se može ukazati potreba da obrađujemo vaše lične podatke da bismo postupili u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom;

 • Rešavanja sporova i istraga neispravnog postupanja budući da se može dogoditi da vršimo obradu vaših ličnih podataka za potrebe rešavanja sporova, žalbi ili zakonskih postupaka ili ako sumnjamo da je došlo do neispravnog postupanja koje zahteva dodatno ispitivanje.

Takođe možemo koristiti podatke na druge načine za koje pružamo konkretno obaveštenje na dan ili pre vremena prikupljanja.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti:

 • saglasnost Lica na koje se podaci odnose;

 • pridržavanje i izvršavanje zakonskih ili ugovornih obaveza ili preduzimanja radnji koje su potrebne za sklapanje ugovora (npr. obrađivanje vaših ličnih podataka kako bi se omogućila isplata zarade i porezi na iste);

 • poštovanja pravnih obaveza rukovalaca;

 • ostvarivanje legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane ( dozvoljavajući korisniku da pristupi vebsajtu za pružanje ponuđenih usluga).

4.    Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Vaše podatke o ličnosti ne prodajemo, ne poklanjamo i ne iznajmljujemo. 

Vaše lične podatke dostavljamo sledećim licima:

 • državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima;

 • ako ste kandidat za posao, klijentima Rukovalaca kojima se pružaju usluge posredovanje pri zapošljavanju i kadrovske usluge;

 • dobavljačima koji obavljaju usluge u naše ime na osnovu naših uputstava;

 • drugim licima sa kojima poslujemo, kao što su konsultanti za pronalaženje posla i podizvođačima, da bi ste našli posao;

 • pružaocima usluga pravnog savetovanja Rukovaoca.

5.    Kada se može vršiti prenos podataka?

Mi možemo preneti Vaše podatke o ličnosti u jurisdikcije koje ne obuhvataju mesto Vašeg prebivališta, ali mi to radimo isključivo u svrhe opisane u ovom Obaveštenju. Prema ranije dostavljenim informacijama podatke o ličnosti iznosite samo u države koje se nalaze na pomenutoj listi. Kada prenosimo Vaše podatke o ličnosti u druge jurisdikcije, mi to radimo u skladu sa zahtevima važećeg zakona. 

 

6.    Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke zadržavamo ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju.

Kriterijumi za određivanje vremena tokom koga čuvamo ove podatke su:

 • Neophodnost zadržavanja uskladištenih ličnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih sa korisnikom;

 • Da bi se zaštitio legitimni interes Rukovalaca;

 • Postojanje specifičnih zakonskih obaveza koje obradu i srodno skladištenje zahtevaju u određenom vremenskom period.

7.     Koje mere preduzimamo da zaštitimo vaše lične podatke?

Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo vaše lične podatke od nenamerne ili nezakonite obrade, tako što smo obezbedili:

 • da vaši lični podaci budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa ili unošenja izmena;

 • da se sačuva poverljivost vaših ličnih podataka;

 • čuvanje raspoloživosti vaših ličnih podataka;

 • dobavljači i klijenti dobijaju instrukcije o tome kako da čuvaju vaše lične podatke;

 • stvarno kršenje ili sumnja da je došlo do kršenja bezbednosti podataka se prijavljuje u skladu sa važećim zakonom.

8.    Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Možete da tražite pristup, ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka koje ste nam prethodno dostavili. Takođe možete uložiti prigovor na naše korišćenje vaših ličnih podataka, ili kada vršimo obradu ličnih podataka na osnovu saglasnosti, da povučete svoju saglasnost. Pored toga, možete zahtevati da primite elektronski primerak svojih ličnih podataka za potrebe prenosa drugom društvu (prenosivost podataka).

U nastavku dajemo objašnjenje za svaki od ovih zahteva. U svakom od ovih slučajeva vas molimo da pošaljete poruku elektronskom poštom na [email protected] ako želite da iskoristite neko od svojih prava ili ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa privatnošću. Na vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa važećim zakonom.

Pristup Imate pravo da zahtevate pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo o vama i da saznate detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koje ih svrhe koristimo, kao i druge informacije predviđene Zakonom.

Ispravka Mi preduzimamo primerene mere da obezbedimo da informacije koje o vama čuvamo budu tačne i kompletne. Međutim, ako ne verujete da je tako, možete da zatražite da se one dopune ili isprave.

Brisanje U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se vaši lični podaci izbrišu, kao na primer, kada ne postoji više prvobitna potreba da se čuvaju vaši lični podaci koje smo prikupili ili kada povlačite svoju saglasnost. Međutim, to se mora uskladiti sa drugim činiocima. Na primer, možda nećemo moći da ispunimo vaš zahtev zbog određenih zakonskih ili regulatornih obaveza.

Ograničavanje vršenja obrade U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se ograniči obrada vaših ličnih podataka, na primer, kada smatrate da su vaši lični podaci koje čuvamo netačni ili kada mislite da više nije potrebno da ih čuvamo.

Prenosivost podataka U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da izvršimo prenos vaših ličnih podataka koje ste nam dostavili, bilo vama bilo trećem licu po vašem izboru.

Prigovor Imate pravo da uložite prigovor na obradu koju vršimo po osnovu našeg zakonskog interesa. Osim ako za obradu podataka postoji izričit zakonski osnov, mi ćemo prestati sa obradom ličnih podataka na osnovu prigovora koji ste uložili. Međutim, molimo vas da imate u vidu da možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili pogodnosti ako ne budemo mogli da za te svrhe vršimo obradu neophodnih ličnih podataka.

Povlačenje saglasnosti Može se dogoditi da u određenim slučajevima od vas tražimo saglasnost za obradu vaših ličnih podataka. U tom slučaju, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost.

 

9.    Kolačići

Kolačić („cookie“) je mala datoteka koju veb sajt šalje vašem pregledaču, koji ga potom sačuva u vašem sistemu. Kolačići mogu prikupljati vaše podatke o ličnosti. Kolačići nam omogućavaju da vidimo ko je video koje stranice i oglase, da utvrdimo koliko često su posećene određene stranice i da utvrdimo koji su najpopularniji delovi našeg veb sajta. Kolačići nam takođe omogućavaju da poboljšamo internet stranicu i pružimo bolje i personalizovane usluge.

Kolačić će biti instaliran na vaš uređaj kada posetite internet sajt osim ukoliko ne naznačite da ne želite da se to dogodi ili ako ste isključili ovu mogućnost u vašem internet pregledaču ili u podešavanjima uređaja.

Korišćenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete da pregledate stranicu, ali vam neke opcije neće biti dostupne.

 

10.Šta ukoliko imam neka druga pitanja?

Ukoliko želite da kontaktirate rukovaoce podataka u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, molimo vas da pošaljete poruku na neku od sledećih adresa:

Email: [email protected]

Pošta Omladinskih brigada 98, Beograd

Druga mogućnost na koju imate je da uložite žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se na Vas odnosi.