Pravice iz prispevkov

Plačevanje najrazličnejših prispevkov ni metanje denarja skozi okno, ampak ti prinaša vrsto pravic.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 % + 8,85 %):

Plačani prispevki zagotavljajo osnovo za izračun pokojninske dobe. Trajanje zavarovalne dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36 %):

Pri uveljavljanju pravic do zdravstvenih storitev imaš po 17. členu ZZVZZ krita zdravljenje in rehabilitacijo v celoti (100 % iz obveznega zdravstvenega zavarovanja). Prav tako imaš pravico do povračila potnih stroškov v primeru potovanj k izvajalcu zdravljenja in rehabilitacije zaradi te poškodbe pri delu oziroma poklicne bolezni skladno z veljavnimi predpisi. Kljub plačilu prispevkov pa nimaš pravice do nadomestila plače za čas začasne zadržanosti z dela.

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 %):

Namen zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen oseb iz 17. člena ZZVZZ je, da se osebe, ki so sicer že vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarujejo za dodaten riziko zaradi opravljanja določene dejavnosti oziroma za tveganja. Med časom opravljanja navedenih del in s tem povezanih stroškov zdravljenja namreč obstaja večja verjetnost za morebitne poškodbe pri delu ali poklicno bolezen kot pri osebah, ki teh del ne opravljajo.

Natančnejšo obrazložitev PIZ in ZZVZZ o prispevkih najdeš spodaj.

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.pdf 

Zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicna bolezen.pdf