Kdo lahko opravlja študentsko delo?

Študentsko delo lahko opravljajo naslednje osebe:

  • s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let. Status osnovnošolcem dodelimo na podlagi spričevala o zaključeni osnovni šoli in potrdila o vpisu za tekoče šolsko leto. V študentski servis se lahko včlanijo pred 15. letom in pred končanjem osnovne šole, vendar ne morejo delati preko napotnice in pregledovati prostih del.
  • s statusom študenta v Republiki Sloveniji.
  • s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter niso v delovnem razmerju, prijavljene kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Poleg slednjih lahko delo opravljajo še:

  • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole);
  • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) ob začetku novega šolskega leta pridobile status študenta;
  • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji (če prihajaš iz držav članic EU, potrebuješ poleg osebnega dokumenta, številke slovenskega TRR in slovenske davčne številke še dokazilo o statusu študenta v Sloveniji);
  • izredni študenti, ki so po statusu izenačeni z rednimi študenti in lahko delajo prek študentskega servisa;
  • slovenski državljani, ki študirajo na univerzah v tujini. Dokazilo o statusu je v tem primeru potrdilo o vpisu na tuji šoli ali fakulteti.

 

Druga pogosta vprašanja o pogojih študentskega dela